Zaznacz stronę

Aktywizacja zawodowa – projekty realizowane w ramach EFS

W ramach swojej działalności „Warsztat Rozwoju“ współorganizuję i realizuję projekty aktywizacyjne dla osób nieaktywnych zawodowo chcących wejść lub powrócić na rynek pracy. Moim celem jest wspieranie tych osób w budowaniu wiary w siebie, odważnym podejmowaniu nowych wyzwań i utrzymywaniu motywacji do działania na rzecz ważnych dla siebie celów. W ramach realizowanych programów uczestnikom oferujemy: doradztwo zawodowe, coaching, warsztaty umiejętności miękkich, wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy.

Aktualnie realizujemy dwa projekty aktywizacyjne – zapraszamy!!

„Akademia Aktywności“

http://akademia.fsp.edu.pl

Projekt realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego! w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego!

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 30 biernych zawodowo i bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w tym niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych i powyżej 50 roku życia, zamieszkujących teren powiatu limanowskiego w woj. małopolskim poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji oraz nabycie doświadczenia zawodowego zg. z potrzebami lokalnego rynku pracy.

„W kierunku aktywności“

http://wkierunkuaktywnosci.fsp.edu.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i edukacyjna 48 osób biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku od 18 do 29 roku życia z terenu woj. małopolskiego.