Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI WARSZTAT ROZWOJU AGATA OLSZEWSKA-SARAPATA
jako Usługodawcy z dnia 18/02/2019r.
1. Informacje ogólne
1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku
z korzystaniem przez Użytkownika ze stron WWW Administratora.
2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna, składająca
zapytanie i / lub zamówienie dotyczące usług świadczonych przez Administratora.
3. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest MY NUMBERS OLGA OLSZEWSKA z
siedzibą w Poznaniu, adres: os. Piastowskie 120/108 61-166 Poznań, wpisana do rejestru
przedsiębiorców CEIDG.
4. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych przez
Administratora: agata.olszewska@warsztatrozwoju.pl
5. Zakres, cel i okres przetwarzania danych osobowych określono w dalszej części Polityki
Prywatności.
2. Cel przetwarzania danych przez Administratora
1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu
korzystania z serwisów WWW Administratora oraz obsługi jego zapytania i / lub zamówienia
złożonych przez formularz kontaktowy, w tym przesłania Użytkownikowi zamówionej
spersonalizowanej informacji handlowej.
2. Podanie przez Użytkownika numeru telefonu oznacza zgodę na kontakt telefoniczny w
celach wskazanych w punkcie 1 powyżej.
2
3. Podanie przez Użytkownika adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt mailowy w celach
wskazanych w punkcie 1 powyżej.
4. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych
przypadkach może uniemożliwić obsługę zapytania / zamówienia złożonego przez
formularz kontaktowy.
5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym odbiorcom: partnerom,
z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, podwykonawcom (podmioty
przetwarzające), takim jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zapytania do Użytkownika – podczas
obsługi zapytania / zamówienia – drogą telefoniczną i / lub mailową o dalsze zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego i wykorzystania
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Bez zgód Użytkownika jego dane nie będę w
tych celach przetwarzane.
3. Zakres przetwarzania danych przez Administratora
1. Gromadzone na podstawie niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe Użytkowników
obejmują część lub wszystkie z wymienionych niżej danych:
2. dane Użytkownika:
• imię i nazwisko,
• numer telefonu kontaktowego,
• adres e-mail do kontaktu,
• www domeny,
• adresy IP.
2. Zakres przetwarzania danych, o których mowa powyżej obejmuje także wykonywanie kopii
zapasowych.
3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu,
a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do
preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika
(takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki
temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
4. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych
danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
(administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
3
5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies
do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na
urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej serwisu.
8. Administrator dokona zgłoszenia zbioru danych osobowych Użytkowników do rejestracji w
zakresie i na warunkach wymaganym przez RODO lub inne obowiązujące przepisy.
4. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
2. dostępu do swoich danych osobowych,
3. sprostowania danych osobowych,
4. usunięcia danych osobowych,
5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6. przenoszenia danych osobowych,
7. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.
8. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres:
agata.olszewska@warsztatrozwoju.pl
9. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie,
ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych
może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania /
zamówienia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.
5. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora
Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to
niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej
oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków.
4
Po tym czasie dane przechowywane są wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia
roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą złożyć wniosek o usunięcie
danych.
6. Obowiązki Administratora
Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie
danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:
1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane
przez niego upoważnienie,
3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych
danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między
innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności
danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania
powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów
Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji
Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych,
6. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do
przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy